USŁUGI


I. Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i osób prawnych.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu:

1. prawa cywilnego i gospodarczego - w ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego Kancelaria oferuje między innymi usługi:

- udział w postępowaniach polubownych, mediacyjnych
- sporządzanie i opiniowanie umów
- sporządzanie opinii prawnych
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- windykacja należności w postępowaniu sądowym czy pozasądowym
- sporządzanie weksli oraz deklaracji wekslowych
- przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości

2. prawa handlowego - w ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa handlowego Kancelaria oferuje między innymi usługi:        

- sporządzanie umów spółek prawa handlowego

- rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
- przekształcanie spółek prawa handlowego
- przygotowywanie uchwał spółek prawa handlowego oraz wszelkich innych dokumentów wewnętrznych dla spółek (tzw. in house)
- reprezentacja na Zgromadzeniach Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach spółek kapitałowych
- dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
- doradztwo prawne w procesie likwidacji spółek prawa handlowego
- kompleksowa pomoc i obsługa prawna przy przenoszeniu biznesu z zagranicy do Polski

3. prawa administracyjnego - w ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria oferuje między innymi usługi:

- reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
- sporządzanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia
- sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
- reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

4. prawa pracy - w ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria świadczy między innymi usługi:

- sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych
- negocjowanie i przygotowywanie projektów umów o pracę
- przygotowywanie umów z członkami organów spółek, w tym kontraktów menadżerskich
- przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
- sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych i polubownych
- uczestniczenie w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi
- szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracowników i pracodawców 

5. prawa karnego - w ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje między innymi usługi:

- doradztwa prawnego i konsultacji prawnych w zakresie prowadzonych postępowań karnych
- sporządzania prywatnych aktów oskarżenia
- sporządzania w imieniu Klientów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- występowania w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych
- reprezentowania pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego
- reprezentowania podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych przed organami ścigania 

6. prawa własności intelektualnej - Kancelaria doradza we wszystkich sprawach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej oraz naruszenia dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku. Oferujemy między innymi usługi w zakresie:

- ochrony danych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentacji firm w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa
- ochrony praw związanych ze znakami towarowymi i patentami
- udziału w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich 

7. prawa medycznego - wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom na rynku usług medycznych Kancelaria oferuje także usługi w zakresie:

- doradztwa prawnego w zakresie świadczenia usług medycznych
- pomocy prawnej w zakresie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz reprezentacji w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia
- doradztwa prawnego w zakresie działań reklamowych w obrocie produktami leczniczym
- przygotowywania oraz opiniowania umów licencyjnych, umów kooperacyjnych, umów - ubezpieczeniowych, umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych, ubezpieczenia OC lekarza

 

II. reprezentacja w sporach - Kancelaria oferuje zastępstwo prawne oraz procesowe na najwyższym poziomie. Każdy Klient jest traktowany indywidualnie, może liczyć na szybki i stały kontakt ze swoim pełnomocnikiem czy obrońcą. Zastępuję Klientów w sprawach:

1. cywilnych, w tym w sporach gospodarczych i w postępowaniu upadłościowym (sprawy o: zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, wydanie nieruchomości, eksmisję, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, przywrócenie posiadania, odszkodowanie przeciwko członkom organów spółek kapitałowych, ogłoszenie upadłości, zgłoszenie do listy wierzytelności, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, stwierdzenie nabycia spadku, wypłatę zachowku, dział spadku, ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego rozwiązania stosunku pracy, odszkodowanie z tytułu mobbingu i dyskryminacji, rozwód, separację i podział majątku wspólnego

2. administracyjnych, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sprawy z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.

3. karnych, w tym w postępowaniu przygotowawczym (sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia, reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach prywatnoskargowych oraz ściganych na wniosek, reprezentowanie przedsiębiorców pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi, reprezentowanie podejrzanych przed organami ścigania, doradztwo w zakresie prowadzonych postępowań karnych i czynności kontrolnych.

 

III. udział w negocjacjach handlowych - Kancelaria służy wsparciem na wszystkich etapach negocjacji. Wraz z klientami uczestniczę w konferencjach czy spotkaniach, udzielając porad prawnych i biznesowych.

 

IV. udział w mediacjach - Kancelaria pomaga w bezkonfliktowym, pozasądowym rozwiązaniu sporu czy konfliktu, co pozwala Klientom zaoszczędzić na kosztownym procesie sądowym. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego staram się, aby na każdym jego etapie dochodziło do negocjacji i prób szybszego zakończenia sprawy.