POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie. Treści udostępnione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny - Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, będących w związku z niniejszą stroną internetową, w tym treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej, a także w związku z nieautoryzowanym użyciem całości lub części treści zawartych na stronie www.kobieta-adwokat.pl

Wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Kancelaria nie gwarantuje ich aktualności w każdym czasie.

Wszelkie treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Kancelarii.

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest adwokat Jowita Gębarowska. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony, tj. formularza kontaktowego bądź na adres mailowy kancelariaprawnicza@wp.pl jest Kancelaria Adwokacka Jowita Gębarowska z siedzibą w Kielcach (25-308), przy ul. Bodzentyńskiej 10 lok. 205.

II. Cel przetwarzania

Będę przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania usługi prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

 III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Przechowywanie danych osobowych

Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usługi, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

V.  Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzone zostanie pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Inne prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego 

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

IX. Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.